بیانیه‌ی اعلام وجود کمیته‌ی همبستگی با انقلاب خلق‌های ایران ـ مهابادـ‌انترناسیونال 

سه ماه از آغاز خیزش انقلابی در ایران گذشته است. انقلاب زن زندگی آزادی همزمان که سقوط جمهوری اسلامی ایران را در افق پدیدار کرده است، آتش‌فشان امید برای نیروهای آزادی‌خواه در سطح جهان هم شده است. تاکنون جمهوری اسلامی به این خیزش با ارعاب و اعدام در ملا‌عام و خشونت افسارگسیخته پاسخ داده یا با دلجویی‌های فریبکارانه‌. 

 ۱۸ هزار اسیر و بیش از ۵۰۰ شهید قیام چهره‌ی کریه حکومتی ترسان و لرزان را نشان می‌دهد که برای بقا می‌جنگد. با این وجود خیزش انقلابی کارگران، زنان، جوانان و جامعه‌ی کوییر نه تنها عقب‌نشینی نکرده بلکه شدت‌گرفته است. 

هرچند با تاخیر اما می‌خواهیم به عنوان کمیته‌ای بین‌المللی از نیروهای رهایی‌بخش فعال در انقلاب حمایت کنیم و پیوندهای بین‌المللی‌مان را تقویت کنیم. 

فعالانه علیه ازآن‌خود‌سازی انقلاب در ایران توسط نیروهای راست و لیبرال وارد عمل شدن ضرورت و فوریت دارد و این ضرورت را باید با حمایت از نیروهای چپ‌انقلابی و ضداتوریته و بازتاب فریاد آنان پاسخ داد. 

گرایش بخشی از چپ انقلابی جهان به تکرار دیسکورس مین‌استریم که خواست اصلاحات نئولیبرالی در جمهوری اسلامی یا تحریم‌ و دخالت امپریالیستی در آن غالب است نگران‌کننده است. نبود یا کمبود تحلیل طبقاتی و خبررسانی منظم به زبان‌های انگلیسی و آلمانی یکی از دلایل این گرایش است و ما سعی در پر کردن این خلا داریم. 

برای حمایت از نیروهای چپ حاضر در انقلاب که آرمان‌شان رهایی جامعه از ستم طبقاتی و آپارتاید جنسی و هرگونه تبعیض است نباید تنها به دخالت در سطح گفتمان اکتفا کرد، بلکه باید در حد توان به صورت عملی هم با این خیزش همبستگی کرد. تا جایی که خطر امنیتی دامنگیر کسی نشود به صورت شفاف اعلام می‌کنیم که کمک‌های مادی به کجا فرستاده می‌شود. تمرکز ما بر همبستگی با نیروهای خودسازماندهی است که در ایران هدف تغییر جامعه از پایین را برای خود تعیین کرده‌اند. 

تمرکز کمیته‌ی مهاباد انترناسیونال به صورت ویژه بر مبارزات خلق کردستان در ایران است چون مبارزه‌ی قهرمانانه‌ی کردستان را یکی از اصلی‌ترین رانه‌های این انقلاب می‌دانیم. اما این تمرکز تنها محدود به آن نمی‌شود چون در سطح ایران شاهد شکل‌گیری سازماندهی و اعتصاب و مبارزه هستیم، برای نمونه بلوچستان که یکی دیگر از کانون‌های جوشان انقلاب است. 

موضع سیاسی ما 

ما همسنگر مبارزانی هستیم که برای الغای جامعه‌ی طبقاتی و تحقق آرمان جامعه‌ی شورایی در ایران و باقی‌ جهان در حال پیکار‌اند. معتقدیم که بازسازی یا استقرار سیستم دولتی یا حتی شبه‌دولتی براساس تمرکز دایمی قدرت در دایره‌ی کوچک و معدود از انسان‌ها، متضاد با اصول رهایی‌بخش انقلاب است و با همه‌ی توان باید مسیر آن را مسدود کرد. 

همانند دیگر انقلاب‌های قرن ۲۱ از طرفی خطر استقرار مجدد بخشی از بورژوازی و از طرف دیگر خطر اینکه بازوهای نظامی و اقتصادی دولت‌های غربی مانند NATO یا IMFاز شرایط پیش‌آمده برای تثبیت منافع ژئوپولتیک و امپریالیستی خود بهره‌برداری کنند را احساس می‌کنیم. به عنوان نیروهای انترناسیونالیست وظیفه‌ی خود می‌دانیم که نقش دولت‌های غربی را چه در همکاری با ضد‌انقلاب مستقر (جمهوری اسلامی) و چه ضد‌انقلاب منتظر استقرار را افشا و با آن مبارزه کنیم. 

از دولت آلمان و دیگر دولت‌ها تنها می‌خواهیم که در انقلاب ایران دخالت نکنند. برای دولتی که خود از استثمار طبقاتی و استعمار جنوب‌جهانی منتفع است تشویقی در کار نیست هرچند در ظاهر برخی از اعمالش “همیاری”به‌نظر برسد.بیش‌تر از پیش باید به مبارزاتمان در اینجا شدت و حدت ببخشیم.

انقلاب ایران بیش از هر‌چیز یک انقلاب فمنیستی است که قدرت آن نشات گرفته از مبارزه علیه آپارتاید جنسی است. آپارتایدی که ما آن را پایه‌ی هرگونه ستمگری علیه طبقات زحمت‌کش و اقلیت‌های ملی و مذهبی در جامعه می‌دانیم. هم‌رزمی با این انقلاب برای ما به معنای گزار از رفتارهای مردسالارانه، طبقاتی و نژادپرستانه است که در غیر اینصورت نمی‌توان برای رهایی جامعه مبارزه کرد.

ما که هستیم: 

ما جمعی از نیروهای انترناسیونالیست با موقعیت‌های اجتماعی و تجربه‌های متفاوتیم. در این کمیته افرادی فعالیت دارند که: 

ـ متولد و بزرگ‌شده‌ی ایران هستند که اکنون تبعید سیاسی را در آلمان سپری می‌کنند. 

ـ فرزند خانواده‌های تبعیدی دهه‌ی ۶۰‌اند که در آلمان متولد شده‌اند. 

ـ تجربه‌ی زیسته‌ی در آلمان شرقی دارند. 

در گروه ما جنسیت‌های متفاوت نمایندگی می‌شوند و تمامی اعضای ما از نظر طبقاتی به طبقه‌ی کارگر تعلق دارند. 

خواستگاه حمایت ما از خیزش انقلابی ایران تنها برآمده از همبستگی سیاسی با نیروهای رهایی‌بخش این انقلاب و درس‌های مقاومت کم‌نظیر خلق‌های ایران نیست. ما به طرق گوناگون از نظر فردی هم هم‌دست‌ توده‌های به‌جان آمده برای گسستن زنجیر شده‌ایم.

تمامی دستگاه دولتی آدم‌کش جمهوری اسلامی را به دلیل اعمال جنایت‌کارانه علیه بشر و به طور ویژه خشونت عریان علیه‌ نیروهای انقلابی مانند بازداشت‌های آدم‌ربایانه و کشتار انقلابیون در خیابان و شکنجه و اعدام زندانیان را محکوم می‌کنیم. 

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران 

زنده باد انقلاب